هزار حرف نگفته..

گورستان با سکوتش میگوید سخت نگیر زندگی ارزش یک ثانیه اندوه را ندارد...

پنجشنبه بیستم شهریور 1393 | 11:32 | من | |

این روزها من خدای سکوت شده ام..
خفقان گرفته ام تا آرامش اهالی دنیا خط خطی نشود...

سه شنبه بیستم خرداد 1393 | 1:29 | من | |

در قمار غم عشق

دل من بردی و با دست تهی

منم آن عاشق بازنده هنوز..

شنبه ششم اردیبهشت 1393 | 15:7 | من | |

همین که به خوابم می آیی بس است..
قناعت از این مزخرف تر ؟؟؟
پنجشنبه هفتم فروردین 1393 | 11:35 | من | |

چه انتظار بیهوده ای..

وقتی قرار نیست بیایی

هر چقدر هم که بهار بیاید و برود

باز هم عید نمی شود.. 


چهارشنبه بیست و هشتم اسفند 1392 | 17:38 | من | |

مـــــن چقـدر دلتنگم
و چقـدر تشنه لبخند کسی که بــــــاران را می شناسد
دریــــــا را می فهمد
و می داند سنگ سنگ است و نباید پـــــرتابش کرد…
چهارشنبه بیست و هشتم اسفند 1392 | 17:32 | من | |

خواستی دیگه نباشی..
آفرین! چه با اراده..
لعنت به دبستانی که تو از درس هایش فقط تصمیم کبری را آموختی.. 

دوشنبه بیست و یکم بهمن 1392 | 12:55 | من | |

برای رسیدن به تو

پا پیش گذاشتم

خودم را قسمت کردم

تو را سهم تمام رویاهایم کردم

انصاف نبود

تو که می دانستی با چه اشتیاقی خودم را قسمت می کنم

پس چرا زودتر از تکه تکه شدنم جوابم نکردی

برای خداحافظیخیلی دیر بود

خیلی دیر...

جمعه بیست و هفتم دی 1392 | 1:11 | من | |

دلم برای لمس نگاهت سخت دلتنگی می کند، به کدامین بهانه حواسش را پرت کنم؟

سه شنبه بیست و چهارم دی 1392 | 18:23 | من | |

دلم کار دست است 
خودم بافتمش!
تارش را از سکوت
پودش را از تنهایی
همین است که «خریدار» ندارد...


دوشنبه بیست و سوم دی 1392 | 15:12 | من | |

لعنت به همه صراط های مستقیمی که عرضه ندارند تو را به من برسانند.. 

یکشنبه بیست و دوم دی 1392 | 19:55 | من | |

از این ساده تر بلد نیستم:
هوای تنهایی سرد است..

شنبه بیست و یکم دی 1392 | 16:11 | من | |

من از این منـی که هر لحظه دلتنگِ توست مُتنفـــــــــرم!

جمعه بیستم دی 1392 | 0:2 | من | |

نیستی.. 

روزهای شلوغی را می گذرانی.. 

روزهایی که هر ساعتش به خاطر تنهایی برای من از زهر تلخ تر است .. 

نگران نباش

حال دلم خوب است!!!

نه از شیطنت های کودکانه اش خبری هست..

نه از شیون های مداومش، به وقت ِ خواستن ِ تو..

آرام

جوری که نبینی و نشنوی

گوشه ای نشسته،

و رویاهایش را به خاک می سپارد..

پنجشنبه نوزدهم دی 1392 | 0:30 | من | |

www . night Skin . ir